Neprehliadnite!

 

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov /GDPR/

Zásady ochrany osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z.

Informácia o spracúvaní osobných údajov


Pre potreby automatizovaného informačného systému technickej a emisnej kontroly

Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov podľa §19 a §20 Zákona č.18/2018Z.z.o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“).

Identifikačné a kontaktné údaje:

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je:

STK Rybany, s.r.o., sídlo Rybany 2, 95636, IČO 36305723

Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov:

Ing.Katarína Orihelová, email: stkrybany@stkrybany.sk

Účelom spracúvania osobných údajov je: zaznamenanie transparentného výsledku technickej a emisnej kontroly v celoštátnom informačnom systéme a spracúvanie
osobných údajov na účely zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje sa spracúvajú na základe: § 13 ods. 1 písm. c) Zákona a čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia v nadväznosti na zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky 137/2018 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly a Vyhlášky 138/2018 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly.
Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany
Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany
sa nevykonáva
2. Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb
Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: technici technickej a emisnej kontroly , prevádzkovatelia vozidiel a osoby zdržujúce sa v priestore pracoviska technickej a emisnej kontroly monitorovanom monitorovacím zariadením.
Rozsah spracúvaných osobných údajov: údaje a záznamy z monitorovacieho záznamového
zariadenia, údaje a záznamy o vozidle a záznamy z vozidla, na ktorom sa vykonáva kontrola

3. Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov
Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a
organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis:

Iný oprávnený subjekt
všeobecne záväzný právny predpis v podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ministerstvo dopravy a výstavby SR
všeobecne záväzný právny predpis v podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vyhlášky: 137/2018, Z.z. a 138/2018 Z. Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorými sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly a emisnej kontroly.

Okresný úrad odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v sídle kraja
všeobecne záväzný právny predpis v podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Typový schvaľovací orgán v rámci pracovísk nachádzajúci sa na celom území Slovenskej republiky,

Schvaľovací orgán v sídle kraja v rámci pracovísk nachádzajúcich sa v jeho územnom obvode a o vozidlách evidovaných v jeho územnom obvode,

Schvaľovací orgán v rámci pracovísk nachádzajúcich sa v jeho územnom obvode a o vozidlách evidovaných v jeho územnom obvode,

Oprávnená osoba emisnej kontroly v rozsahu vykonaných emisných kontrol oprávnenou osobou emisnej kontroly,

Oprávnená osoba technickej kontroly v rozsahu vykonaných technických kontrol oprávnenou osobou technickej kontroly,

všeobecne záväzný právny predpis  podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Vyhlášky: 137/2018, Z.z. v znení neskorších predpisov a 138/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorými sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly a emisnej kontroly.

4. Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii /
Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

5. Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané
Priamo od dotknutej osoby

6. Doba uchovávania osobných údajov
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po
dobu 20 rokov od ich získania.

Profilovanie:
Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na
automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

8. Práva dotknutej osoby
Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú onej
spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie,
alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných
údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania,
právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému
orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby,
dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase
pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu:

stkrybany@stkrybany.sk  alebo písomne na adresu prevádzkovateľa: Rybany 2,95636

9. Povinnosť poskytnutia osobných údajov
Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba má povinnosť poskytnúť
osobné údaje, v prípade ich neposkytnutia porušuje zákon.

Ing.Katarína Orihelová, Jozef Števica

štatutárny orgán STK Rybany, s. r. o.

Aktualizované 1.3.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladané doklady na technickú kontrolu

 

 

Kontrolný technik vykoná kontrolu, ak sú predložené nasledovné doklady:

 1. Osvedčenie o evidencii alebo jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným útvarom policajného zboru
 2. Protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom plyn, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu (protokol o montáži plyn. zar. nie je potrebný aj vtedy ak bolo vozidlo jednotlivo dovezené a montáž plyn. zar. bola vykonaná v krajine pôvodu vozidla). 
 3. Platné osvedčenie o emisnej kontrole, ak takejto kontrole vozidla podlieha

 

Lehoty technických kontrol

 

Prevádzkovateľ vozidla je povinný na vlastné náklady podrobiť vozidlo technickej a emisnej kontrole v pravidelných intervaloch v ustanovených lehotách:

 

motorky a osobné autá – prvá technická kontrola - po 4 rokoch

 • Ľahké motorky  L2e len s evidenčným číslom počnúc 1.7.2008 - každé 4 roky
 • Ťažké motorky L3e – L7e - každé 2 roky
 • Osobné autá M1,N1 a prívesyO2 - každé 2 roky

nákladné autá a autobusy – prvá technická kontrola po 1 roku

 • Nákladné autá N2,N3 a návesy O3,O4 - každý 1 rok
 • Autobusy M2,M3 - každý 1 rok
 • po 8 rokoch od prihlásenia do evidencie každých 6 mesiacov

traktory – prvá technická kontrola po 4 rokoch 

 • Traktory T1 až T5 a vlečky R1 až R4 - každé 2 roky

Všetky kategórie vozidiel používaných v autoškole ako výcvikové vozidlá, vozidlá používané na zdravotnícku záchrannú službu, banskú záchrannú službu a poruchovú službu, plynárenských zariadení a vozidlo používané na taxislužbu - každý 1 rok

Hodnotenie technického stavu vozidla a stupne chýb pri technickej kontrole

 1. ľahká chyba vozidlo je spôsobilé
 2. vážna chyba vozidlo je dočasne (60dní) spôsobilé
 3. nebezpečná chyba vozidlo je nespôsobilé

Povinná výbava vozidla :

 • príručný zdvihák
 • kľúč na matice alebo na skrutky kolies
 • náhradné koleso s diskom a pneumatikou predpísaného druhu a rozmeru ak nemá vozidlo pneumatiky zvláštnej konštrukcie alebo prostriedky na bezdemontážnu opravu alebo ak nemá vozidlo k dispozícii servisne služby svojho prevádzkovateľa
 • lekárnička
 • trojuholník
 • bezpečnostný odev (reflexná vesta, overal, bunda)